Ân Nhân Ủng Hộ Tài Chánh Phụng Sự 83:

Tên Nơi Chốn Số Tiền
Mrs. Nguyễn Hai Pauline Sherwood, Oregon $30.00
Mr Nguyễn Don Portland, Oregon $50.00