Ân Nhân Ủng Hộ Tài Chánh Phụng Sự
Chân thành cảm tạ sự yểm trợ tài chánh rộng rãi của quý vị ân nhân, nhờ vậy Niềm Tin và Nhân Ái trang trải các khoản chi phí cho Đài phát thanh, Báo Phụng Sự, và học bổng cho các học sinh và sinh viên Cơ-Đốc nghèo tại Việt-Nam.
101|100